Algemene voorwaarden Netwerkbijeenkomst

Algemene voorwaarden Netwerkbijeenkomst

1. In Tedere Herinnering beslist over het al dan niet houden van het in de overeenkomst van deelname genoemde evenement en stelt de plaats, de data en de openingstijden vast waarop het genoemde evenement zal plaats vinden.

2. Indien het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens te weinig animo door een te gering aantal overeenkomsten van deelname geen doorgang kan vinden heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. Bij annulering van een bepaalde locatie zal de deelnemer de gelegenheid krijgen om een andere locatie door te geven. De door de deelnemer reeds betaalde sommen zullen door de organisator binnen vier weken worden gerestitueerd, verminderd met de door In Tedere Herinnering gemaakte administratiekosten.

3. In Tedere Herinnering behoudt zich ten allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname te wijzigen, af te lasten dan wel het reeds vastgestelde evenement geen doorgang of voortgang te laten vinden.

4. In geval de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, deze ter uitsluitende beoordeling van In Tedere Herinnering gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van deelname van kracht, tenzij de deelnemer binnen acht dagen en per aangetekend schrijven kenbaar maakt de overeenkomst te willen beëindigen.

5. In geval het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen, terroristische aanslagen en andere buitengewone omstandigheden, in het geheel geen doorgang mag of kan vinden of gedurende het al lopende evenement geen verdere voortgang meer mag of kan vinden vanwege genoemde situaties, komt de overeenkomst van deelname te vervallen, en worden naar de stand van voorbereiding of uitvoering de reeds voldane bedragen samenhangend met de overeenkomst van deelname gerestitueerd. Wel blijft de voorwaarde van gehoudenheid van de deelnemer bestaan die kosten te voldoen die gegeven de fase van voorbereiding, opbouw, aanvang of voortduring van het evenement niet meer bespaard konden worden. Deze kosten worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. De deelnemer accepteert met deze overeenkomst van deelname met name deze bijzondere omstandigheid als zijnde een risico voor rekening van uitsluitend de deelnemer.

6. In geen van de hierboven genoemde gevallen kan deelnemer recht doen gelden op vergoeding van de schade in welke vorm dan ook.

In Tedere Herinnering
januari 2014